VISION

วิสัยทัศน์ของเอเซียกรุ๊ป

” มุ่งสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศไทย พร้อมขยายสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับสากล “

MISSIONS

พันธกิจ

1.  ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Products) และบริการ (Services) ได้อย่างครบวงจร
2.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลช่วยควบคุมการดำเนินงาน
3.  บริการองค์กรอย่างจริงใจ โดยให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยมองลูกค้า, คู่แข่งทางธุรกิจ, คู่ค้า, และผู้ถือหุ้น ว่าล้วนเป็นพันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันในการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
4.  ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และสาขาในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน, และการส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่

Top