ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่รับผิดชอบ

  • แนะนำสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและบริการติดตั้งของบริษัทให้แก่ลูกค้า
  • ดูแลยอดขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • ดูแลการขายทั้งแบบรายโครงการ ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน
  • ประสานงานและให้คำแนะนำด้านเทคนิคสินค้าแก่ลูกค้า
  • ดูแลกลุ่มลูกค้า ทั้งผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและตัวแทนจัดจำหน่าย
  • ดูแลทั้งฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี
  • มีใจรักงานขายและงานบริการ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสารได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนการก่อสร้าง งานติดตั้ง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
  • ควบคุมการก่อสร้าง งานติดตั้ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
  • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  • จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความถูกต้อง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้าง งานติดตั้ง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความเป็นผู้นำ
  • สามารถทำงานตามโครงการของบริษัทฯ ได้ และ สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

หน้าที่รับผิดชอบ

  • บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้เกินต้นทุนมาตรฐาน
  • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมนหรือผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
  • ควบคุมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานผลิตเสาเข็มหรืองาน Precast อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความเป็นผู้นำ

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและตามลำดับของงานโครงสร้าง
  • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
  • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
  • ตรวจสอบและติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานผลิตเสาเข็มหรืองาน Precast อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความเป็นรับผิดชอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
757 ถนนพระราม 2, แขวงบางมด , เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
Tel : (02) 453-1941-9, Tel : (065) 715-6359
Email : [email protected]

Top