เสาเข็มเขื่อน

ใช้ในการป้องกันการพังทลายของตลิ่งและการกัดเซาะผิวดิน อีกทั้งยังช่วยในการบรรเทาอุทกภัย สามารถลดความเสียหายให้กับชุมชนและทรัพย์สินบริเวณใกลเคียงจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ

ข้อดีของเข็มเขื่อน Sheet Pile, Batter Pile และ King Pile
• ป้องกันการพังทลายของตลิ่งและการกัดเซาะผิวดิน
• บรรเทาอุทกภัย
• ลดความสูญเสียทรัพย์สินของชุมชนบริเวณใกล้เคียง

logostandard bsi
Top